5 Sofia Schulz
20 David Astner
29 Luzie Gottinger
62 Leo Fuchs
82 Leni Gottinger
113 Nikol Bochulia
120 Ahniya Vasylyeva
125 Vadym Renzhyn
Vollständige Startliste